Oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin

Společnost Vitalco, a.s., IČ 60108649, se sídlem Hamry 1596, 580 01 Havlíčkův Brod, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové. sp.zn. B 1001, tímto v souladu s § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev oznamuje, že přede dnem zveřejnění tohoto oznámení byl do sbírky listin oddíl C, vložka 9942 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích a do sbírky listin oddíl B, vložka 1001 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové uložen projekt přeměny formou sloučení, na základě kterého dojde k přechodu jmění zanikající společnosti Vitalco, a.s. na nástupnickou společnost JH GROUP, spol. s r.o. Společnost tímto upozorňuje věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 zákona č. 125/2008 Sb., tedy zejména, že věřitelé osob zúčastněných na přeměně, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a osoba zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Akcionáři společnosti se upozorňují na jejich práva dle zákona č. 125/2008 Sb., že v sídle společnosti jsou k nahlédnutí alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení sloučení, dokumenty vyjmenované v příslušných ustanoveních zákona č. 125/2008 Sb.

Vitalco, a.s.